TERMES I CONDICIONS D´ÚS

1.- Identificació de titular i informació general

COOL & HOT XTREMWEAR és el nom comercial de la societat COOL & HOT THERMAL BAG, S.L. Els presents Termes i Condicions regulen l´accés i l´ús de el lloc web www.coolandhot.shop (en endavant, el lloc web) titularitat de COOL & HOT THERMAL BAG, S.L. (En endavant, COOL & HOT), amb C.I.F. B-02833812 i domicili social en Carrer de Lleo, 2-A, 08818, Olivella (Barcelona), així com els serveis i productes oferts per COOL & HOT al seu lloc web.
COOL & HOT ofereix aquest lloc web subjecte als presents Termes i Condicions. A l´visitar el lloc web o utilitzar els serveis o aplicacions de el lloc web, l´usuari accepta aquests Termes i Condicions.
Per a l´accés a el lloc web no es requereix el registre dels Usuaris. No obstant això, per a poder contractar algun dels serveis oferts per COOL & HOT, es requerirà el registre de l´Usuari i l´acceptació d´aquestes condicions abans de formalitzar el pagament.
Mitjançant el lloc web, COOL & HOT ofereix als usuaris peces i complements esportius tècnics de la marca COOL & HOT XTREMWEAR.
Els presents Termes i Condicions de COOL & HOT descrits a continuació, defineixen els drets i obligacions de COOL & HOT i els Usuaris en el marc de el lloc web. Aquests són els únics Termes i Condicions aplicables a l´ús de el lloc web (sense perjudici que per a determinats serveis podrien existir condicions particulars) ia la contractació de comandes a través de el lloc web i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre COOL & HOT i l´Usuari.

2.- Dades d´Usuari

Per poder adquirir els productes oferts a través del Lloc Web serà necessari que l´Usuari es registri a través del formulari d´inscripció disponible al lloc web.
L´Usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les dades i informació aportades i de restringir l´accés al seu ordinador i als seus claus d´accés per evitar possibles usos no autoritzats.
En cas que l´Usuari tingui motius per creure que les seves dades han estat posats en coneixement d´un tercer, o si aquests han estat utilitzats de manera no autoritzada, o són susceptibles de ser-ho, ha de comunicar aquesta situació a COOL & HOT de forma immediata .
L´Usuari haurà de comprovar que les seves dades són correctes i complets i informar COOL & HOT quan hi hagi alguna variació i / o modificació en la informació que hagi facilitat en el procés de compra.

3.- Comandes i condicions de venda

Els serveis i productes oferts a través del Lloc Web de COOL & HOT estan destinats a la compra per part dels Usuaris de peces i complements esportius tècnics de la marca COOL & HOT XTREMWEAR.
Per poder contractar una comanda de COOL & HOT, l´Usuari haurà de ser major de 18 anys.
Per a la realització de comandes a través del Lloc Web, l´Usuari haurà de facilitar una sèrie de dades amb caràcter previ a la contractació, mitjançant el formulari de compra, i que seran necessaris per a poder gestionar la seva ordre de compra.

4.- Preu, forma de pagament i codis descompte

Un cop completades les dades de l´formulari, l´Usuari haurà de procedir a l´pagament de la comanda a través dels mitjans de pagament especificats en el Lloc Web.
Posteriorment a que el pagament sigui efectuat, l´Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la comanda, en el qual s´inclourà un resum dels articles adquirits, la modalitat d´enviament sol·licitada i l´adreça de destinació.
Si en el moment de efectuar-se el pagament es produís una incidència que impedeixi realitzar el pagament, l´Usuari rebrà un missatge automàtic d´error de pagament i la seva comanda no serà tramitat fins a no completar-se amb èxit el procés de pagament.
Els preus dels serveis s´expressen en euros (€), incloent els impostos i les despeses de gestió i enviament, l´import s´indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda.
Tots els preus són preus finals, quedant expressament inclosos l´Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sense perjudici que l´usuari tindrà en tot moment informació desglossada de el preu del producte. En el cas de Canàries, l´IVA es veurà exclòs a l´hora de realitzar el pagament de la comanda.
COOL & HOT podrà oferir periòdicament codis de descompte als seus usuaris. Aquests descomptes només es poden aplicar d´acord amb les instruccions especificades per COOL & HOT respecte a cada codi, i en tot cas els Usuaris només podran utilitzar un únic codi per comanda.
L´ús de codis de descomptes no serà compatible amb determinades accions promocionals i col·leccions.

5.- Informació sobre els productes i serveis de COOL & HOT

Les dades incloses al lloc web en cada descripció dels productes i serveis, en les seves fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques o vídeos, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe, tenen una funció merament informativa. Per tant, COOL & HOT declina qualsevol responsabilitat per l´aparició d´errors en aquesta informació, tot i que es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per corregir el més aviat possible els referits errors o omissions després d´haver estat informada dels mateixos.

6.- Informació sobre l´enviament

Espanya (península):
Preu enviament Standard: 2,50 €.

Andorra:
Preu enviament Standard: 4,50 €.

Ceuta, Melilla, Balears i Portugal peninsular (no illes):
Preu enviament Standard: * 4,50 €.
* Susceptible de veure´s alterat.

Canàries:
Preu enviament Standard: * 9 €.
* Susceptible de veure´s alterat.
** L´enviament es farà per Correus. Al rebre l´enviament s´hauran d´abonar addicionalment els impostos locals corresponents que procedeixin (IGIC, IPSI, AIEM, ...) així com possibles drets aranzelaris que puguin ser d´aplicació.


Àustria, Bèlgica, Suïssa, Alemanya, Dinamarca, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Suècia:
Preu enviament Standard: 10,50 €.


Grècia, Luxemburg, Noruega:
Preu enviament Standard: 16,50 €.
* Terminis sempre subjectes a l´correcte i normal funcionament i desenvolupament logístic de l´procés de preparació i enviament i a el volum de comandes existent en cada moment.
** Tarifes d´enviament subjectes a modificació per a promocions.

7.- Devolució de producte defectuós i dret de desistiment

7.1 devolucions per defectes de fabricació

El consumidor i usuari podrà tornar a COOL & HOT, sense cap cost, qualsevol producte que sigui defectuós o que no sigui conforme a la descripció realitzada durant un termini de dos (2) anys des de la data en què rebés el producte. Tenint en compte la naturalesa dels productes adquirits, el consumidor i usuari tindrà un termini de dos (2) mesos des que va tenir coneixement de la falta de conformitat del producte per comunicar-ho a COOL & HOT a través del canal de CONTACTE habilitat a l´efecte , indicant el producte o productes defectuosos, adjuntant fotografies i altres proves que demostrin els defectes o falta de conformitat dels productes, així com una relació detallada dels defectes apreciats, l´ordre de compra i qualsevol altra documentació addicional que permeti identificar la compra efectuada pel consumidor i usuari.
Una vegada que COOL & HOT hagi rebut la comunicació de l´consumidor i usuari i hagi analitzat la incidència a través del seu Departament de Qualitat, l´informarà al més aviat possible si procedeix o no la devolució del producte, atenent de forma objectiva a la natura del producte o l´índole de la suposada falta de conformitat o defecte. En cas que sigui procedent la devolució, COOL & HOT indicarà a l´consumidor i usuari la forma en què enviar el producte defectuós als seus magatzems. La direcció dels mateixos serà la següent:
C / LLEO, 2, A. OLIVELLA (BARCELONA) O8818
No obstant això, COOL & HOT no es farà, en cap cas, càrrec dels productes que siguin retornats sense haver-se procedit pel consumidor i usuari d´acord amb el procés detallat anteriorment.
Cada producte a retornar ha de trobar-se sense utilitzar o, en cas que el defecte es aprecia després d´un ús normal i quotidià, en el millor estat possible, havent de ser retornat juntament amb totes les seves etiquetes, embalatges i -en el seu cas-, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix. Si no procedís d´aquesta manera per part de l´consumidor i usuari, COOL & HOT i, en particular, el seu Departament de Qualitat, haurà de valorar objectivament la incidència determinant si el producte és defectuós atenent a la seva naturalesa ia l´índole de la suposada falta de conformitat o defecte.
COOL & HOT informa el consumidor i usuari que, atenent les característiques dels productes, en general la seva reparació no es pot portar a terme a causa de que seria desproporcionada. En el cas que per les característiques del producte concret i de el defecte si que fos possible la seva reparació, s´informarà expressament a l´consumidor i usuari d´aquesta circumstància, donant-li la possibilitat d´escollir entre la substitució o la reparació.
D´acord amb l´anterior, el consumidor i usuari pot substituir el producte defectuós per un altre d´idèntiques característiques, no suposant-cap tipus de despesa la substitució del producte. Si no fos possible efectuar la substitució del producte defectuós per un altre d´idèntiques característiques, se li oferirà la possibilitat de triar un nou model similar.
El lliurament del producte d´idèntiques característiques o de el nou model que el consumidor i usuari esculli, segons correspongui, s´ha de fer en els tres (3) a cinc (5) dies hàbils següents a comptar de la data en què COOL & HOT confirmarà a l´consumidor i usuari la substitució del producte defectuós o l´enviament de el nou model.
Donat el cas que la reparació del producte no pogués dur-se a terme i que la substitució de producte no és conforme a contracte, el consumidor i usuari podrà optar per resoldre el contracte.
COOL & HOT informa als consumidors i usuaris que el termini de la devolució dels imports pagats dependrà de la forma de pagament que hagués utilitzat el consumidor i usuari a l´hora de comprar el producte:
Si el consumidor i usuari ha realitzat el pagament mitjançant targeta de crèdit / dèbit, COOL & HOT li retornarà l´import pagat en un termini de catorze (14) dies naturals des que el consumidor i usuari va decidir resoldre el contracte.
Si el consumidor i usuari ha realitzat el pagament mitjançant PayPal, COOL & HOT li retornarà l´import pagat en un termini de vint (24) - quaranta-vuit (48) hores hàbils des que el consumidor i usuari va decidir resoldre el contracte.

7.2 Dret de desistiment

El consumidor i usuari tindrà dret a desistir de la comanda realitzada a distància sense al·legar motiu, durant un període de catorze (14) dies naturals des de la correcta recepció del producte. El consumidor i usuari podrà enviar la totalitat de la comanda o, si ho prefereix, podrà enviar qualsevol dels productes que integraran la comanda total i, tot això, sense cap penalització i sense necessitat d´indicar els motius.
El consumidor i usuari s´haurà de fer càrrec de el cost directe de la devolució a COOL & HOT, tant si torna la comanda per complet com si decideix tornar només alguns dels productes de la comanda.
Per formalitzar la devolució, haurà de contactar amb COOL & HOT en la direcció info@coolandhot.es. Rebuda la comunicació, COOL & HOT li indicarà la forma d´enviament de la comanda a les seves oficines o magatzems.
El consumidor i usuari haurà d´enviar el producte a les següents oficines / magatzems de COOL & HOT:
C / LLEO, 2, A. OLIVELLA (BARCELONA) O8818
COOL & HOT no es fa responsable de l´empresa de missatgeria que el consumidor i usuari contracti per a la devolució de la comanda. En aquest sentit, COOL & HOT recomana el consumidor i usuari que exigeixi a l´empresa de missatgeria que li faciliti el justificant de lliurament un cop el missatger hagi dipositat el producte a les oficines de COOL & HOT, de manera que el consumidor i usuari hagi constància que el producte ha estat lliurat correctament a COOL & HOT. COOL & HOT no es fa responsable de la direcció on el consumidor i usuari enviï la comanda per a la seva devolució si aquesta és diferent a les indicades. COOL & HOT podrà sol·licitar a l´consumidor i usuari l´enviament d´aquest justificant de lliurament a l´efecte de comprovar la mateixa.
Les despeses de la devolució de la comanda (com, per exemple, despeses d´enviament a través d´empreses de missatgeria) seran assumits directament pel consumidor i usuari.
El producte haurà de trobar-se en perfectes condicions i amb totes les seves etiquetes, embalatges i -en el seu cas-, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix. Si no procedís d´aquesta manera per part de l´consumidor i usuari o si el producte hagués patit algun dany, el consumidor i usuari accepta que el producte pugui patir una depreciació o que COOL & HOT pugui rebutjar l´exercici de el dret de desistiment per part de l´ consumidor i usuari.
Un cop COOL & HOT comprovi que la comanda es troba en òptimes condicions, COOL & HOT procedirà a retornar la totalitat dels imports pagats pel consumidor i usuari.
Si el consumidor i usuari decidís tornar la comanda per complet, COOL & HOT tornarà a consumidor i usuari la totalitat dels imports que aquest hagués pagat (inclòs les despeses d´enviament relatius al lliurament de COOL & HOT a consumidor i usuari).
Si el consumidor i usuari només desitgés tornar un o alguns dels productes que formaven part de la comanda, COOL & HOT no podrà tornar-les despeses d´enviament que el consumidor i usuari ha pagat per la totalitat de la comanda.
COOL & HOT informa als consumidors i usuaris que el termini de la devolució dels imports pagats dependrà de la forma de pagament que hagués utilitzat el consumidor i usuari a l´hora de comprar el producte:
L´Usuari ha realitzat el pagament mitjançant targeta de crèdit / dèbit, COOL & HOT li retornarà l´import pagat en un termini de catorze (14) dies naturals des que el consumidor i usuari va decidir resoldre el contracte.
El consumidor i usuari ha realitzat el pagament mitjançant PAYPAL, COOL & HOT li retornarà l´import pagat en un termini de vint (24) - quaranta-vuit (48) hores hàbils des que el consumidor i usuari va decidir resoldre el contracte.
En qualsevol cas, COOL & HOT retornarà els imports pagats al més aviat possible i, en tot cas, dins dels catorze (14) dies naturals següents a la data en què el consumidor i usuari hagi informat de la seva decisió de desistiment de l´contracte .
En el supòsit de les promocions aplicables a l´adquisició d´articles independents que incloguin l´addició d´un producte addicional, sent a títol enunciatiu, però no limitatiu, promocions o qualsevol altra que impliqui el lliurament d´un producte extra de forma gratuïta o de preu reduït , si el consumidor i usuari decideix aplicar el seu dret de desistiment sobre la seva compra, dit dret tindrà efectes sobre el conjunt de productes proporcionats com a part de la promoció.

8.- Política de canvi de productes

COOL & HOT no admet el canvi entre un producte comprat pel consumidor i usuari per un altre producte que estigui ofert en el lloc web.
En cas que el consumidor i usuari vulgui realitzar el canvi en un producte, ha d´exercir el seu dret de desistiment sobre el mateix acord el que estableix la clàusula 7.2 i comprar posteriorment el nou producte que desitgi.

9.- Ús del Lloc Web

No està permès l´ús del Lloc Web amb finalitats fraudulentes, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.
També es prohibeix enviar, utilitzar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçant de cap tipus, o que suposi una violació de drets de propietat intel·lectual, marques registrades, confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, és a dir d´una altra manera injuriós o censurable per a terceres parts, o el contingut contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam" i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.
L´Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tingui accés bé a través del Lloc Web o webs de tercers a les que es tingui accés a través de l´links del Lloc Web, i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent i als presents Termes i Condicions.
Igualment, l´Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi lloc web així com no introduir, ni difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc Web .
COOL & HOT es reserva el dret a denegar l´accés a la Web o fins i tot cancel·lar comandes a Usuaris que facin un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

10.- Propietat Intel·lectual o Industrial

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.coolandhot.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de COOL & HOT, a qui correspon l´exercici exclusiu dels drets d´explotació dels mateixos en qualsevol forma i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d´acord amb la legislació espanyola i europea aplicable.
COOL & HOT informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el Lloc Web. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts del Lloc Web, ni tan sols mitjançant un hipervincle, sense consentiment exprés i per escrit per part de COOL & HOT. La utilització no autoritzada d´aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

11.- Hipervincles

Els hipervincles inclosos al lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. COOL & HOT no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que s´entendran oferts exclusivament caràcter informatiu per part de COOL & HOT, i que en cap cas impliquen relació, acceptació o cap suport entre COOL & HOT i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

12.- Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula dels presents Termes i Condicions sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s´interpretaran tenint en compte l´esperit dels presents Termes i Condicions.

13.- Modificacions

La informació que apareix en aquest Lloc Web és la vigent en la data de la seva última actualització. COOL & HOT es reserva la facultat de modificar unilateralment els presents Termes i Condicions, així com la seva política de privacitat i qualsevol altra informació. L´entrada en vigor de les modificacions dels Termes i Condicions es produirà des del moment de la seva publicació en aquest lloc web.

14.- Personalització de campanyes

L´Usuari és objecte d´una campanya aleatòria, de manera que els termes relatius a l´enviament aplicables a cada comanda podran variar aleatòriament. Les dades personals de l´usuari no seran tinguts en compte com a variable a l´hora de determinar les condicions particulars de cada comanda.

15.- Notificacions

Totes les comunicacions entre COOL & HOT i l´Usuari relatives a la contractació de les comandes a través del Lloc Web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquests Termes i Condicions per a cada cas en particular.

16.- Idioma

COOL & HOT pot traduir els presents Termes i Condicions, la seva Política de Privadesa, o qualsevol altra norma operativa, política o procediment que pugui ser publicat en el Lloc Web. La versió espanyola serà la que prevalgui en cas de conflicte.

17.- Política ètica sobre proveïdors

Com a empresa prestigiosa i fiable, compromesa amb l´objectiu de proporcionar productes d´alta qualitat als seus clients, COOL & HOT reconeix la seva obligació d´assegurar-se que els proveïdors actuïn de forma ètica. Esperem dels nostres proveïdors que proporcionin de manera regular un entorn que protegeixi la salut i la seguretat dels treballadors, a més dels seus drets humans bàsics. Tots els proveïdors han de complir les seves lleis i reglaments nacionals sobre l´ocupació, en particular pel que fa al següent: Edat mínima per treballar Ocupació escollit lliurement Salut i seguretat Llibertat d´associació i dret a la negociació col·lectiva Absència de discriminació Absència de tractes penosos o inhumans Horari de treball Salaris Condicions laborals
COOL & HOT mai adquirirà conscientment subministraments de països que incompleixin els principis esmentats. També esperem que els nostres proveïdors traslladin aquests principis a l´tracte amb els seus propis proveïdors. A causa de la naturalesa, de vegades complexa, de la cadena de subministrament dels nostres proveïdors, no sempre és possible monitoritzar i controlar les condicions de cada individu implicat en la producció dels nostres productes. No obstant això, a mesura que COOL & HOT continua creixent, reconeix la importància d´actuar prenent la iniciativa i de fer tot el possible per defensar els drets de les persones que participen en la fabricació dels seus productes.

18. Legislació aplicable i jurisdicció

Els presents Termes i Condicions estan sotmesos a la legislació espanyola. Les parts, de conformitat a el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, se sotmeten als jutjats i tribunals de lloc de residència de l´Usuari.
Així mateix, en virtut del que disposa el Reglament (UE) nº 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, COOL & HOT l´informa que , en cas de controvèrsia, l´Usuari resident de la Unió Europea podrà acudir a la "Plataforma Online de Resolució de Conflictes" que ha desenvolupat la Comissió Europea, per tal d´intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació de serveis per part de COOL & HOT.
Per a accedir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” pot fer-ho mitjançant el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
En qualsevol cas, COOL & HOT fa constar a l´Usuari que disposa de fulls de reclamació mitjançant les quals pot formular qualsevol queixa o reclamació en relació amb els serveis prestats per COOL & HOT.

Patrocinadors i Col·laboradors
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Per donar el seu consentiment sobre el seu ús premi el botó ACCEPTAR. Més informació